Toponimia no seu sitio

Os topónimos son os nomes de lugar, e do seu estudo encárgase a toponimia, ciencia incluída dentro da onomástica (o estudo científico dos nomes propios que busca o sentido, a etimoloxía e a evolución dos nomes, ben sexa de lugar (toponimia), de persoa (antroponimia), de animais (zoonimia) ou doutros obxectos personalizados).

O curioso é que os nomes propios, tal como di a súa propia definición, responden a cousas que teñen un carácter singular, único, tanto que sexan de persoas coma de lugares. E aínda así, atopamos constantemente nomes de lugar deturpados que non fan máis que atacar a súa propia natureza, ben por deformacións erróneas do nome orixinal, ben por traducións a outras linguas.

No caso dos topónimos galegos os erros máis frecuentes son a súa tradución ao castelán, como se os nomes propios tiveran tradución. Así pois debemos rexeitar e denunciar os usos erróneos de nomes como *Sanjenjo, *Villagarcía de Arosa o *Puenteareas, no canto dos seus nomes correctos e oficiais SANXENXO, VILAGARCÍA DE AROUSA OU PONTEAREAS.

A Lei de Normalización Lingüística (Lei 3/1983, do 15 de xuño), establece que a única forma oficial dos nomes dos lugares (topónimos) de Galicia é a galega. Esa determinación dos nomes oficiais correspóndelle á Xunta de Galicia (agás no caso das vías urbanas, que é responsabilidade dos concellos). Nós xa reclamamos dende o SNL a súa correcta utilización e a sinalización conforme á toponimia oficial, e así seguiremos no futuro.

O grupo de especialistas encargado de determinar os nomes oficiais é a Comisión de Toponimia, formada por expertos na materia. Os resultados dese estudo científico deu lugar á publicación, no ano 2003, do Nomenclátor, que determinou a fixación da toponimia oficial,  que é a que se debe utilizar e a única válida para todos os efectos.

No noso país o número de topónimos é altísimo, pola súas particularidades xeográficas, e os topónimos menores constitúen un enorme patrimonio de grande importancia científica e cultural. Por iso, rematada a fixación de todas as entidades de poboación, a Comisión de Toponimia aborda na actualidade a recollida exhaustiva de toda a microtoponimia viva no Proxecto Toponimia de Galicia, proxecto no que tamén imos colaborar dende o Concello de Redondela.

Pódese obter máis información nas seguintes ligazóns, e ante calquera dúbida consultar a Toponimia oficial de Galicia

Toponimia na páxina da SXPL
SITGA (Sistema de Información Territorial de Galicia)

AGON (Asociación Galega de Onomástica)